ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นำทีมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรการ Covid Free Setting ในตลาด (20 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ นำบุคลากรในกลุ่มงานดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำสัปดาห์ เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) (20 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ นำบุคลากรในกลุ่มงานดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ยืด เหยียดร่างกาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ (20 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ Zoom conference (20 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี ดำเนินกิจกรรมยืดเหยียดร่างกาย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) (20 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานเปิดงานโครงการพระราชดำริ กิจกรรมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ทั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากร ถวายความเคารพ สักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (19 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
นางกณิกนันต์ ​​ล้อสีทอง​​ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ พร้อมด้วยนางสาววีรฉัตร จรัสฉิมพลีกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นำทีมเยี่ยมติดตามการเปิดเรียน On site (19 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และกลุ่มงานทันตสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงข้อคิดเห็นต่อร่างแนวทางการจัดบริการ (19 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการผลิตผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ จัดขึ้นโดยกลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ (18 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ได้ให้คำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral จำนวน 2 ผลงานและประเภท Poster จำนวน 6 ผลงาน ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเพื่อเตรียมนำเสนอ (18 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ ดร.ศิริพรรณ บุตรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นผู้แทนร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 (18 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ นางสาววีรฉัตร จรัสฉิมพลีกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นำทีมเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ และติดตามการเปิดเรียน (17 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้นางสาววีรฉัตร จรัสฉิมพลีกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นำทีมเยี่ยมเสริมพลังการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับ COVID – 19 (17 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้นางภัทราภรณ์ เอมย่านยาว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting (12 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ ดร.ศิริพรรณ บุตรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นำทีมเยี่ยมเสริมพลังเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามมาตรการการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับ COVID – 19 (12 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
นางสาวมัญชุ์ชยา ชวาฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน สารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ มอบหมายงานกลุ่มงานสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พื้นที่ตั้งนนทบุรี เพื่อจัดสถานที่พิธีการ ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสา (12 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา สุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ดร.ศิริพรรณ บุตรศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การระบายอากาศในห้องเรียน (12 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา สุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ดร.ศิริพรรณ บุตรศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การระบายอากาศในห้องเรียน สำหรับสถาน (12 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา สุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ นางภัทราภรณ์ เอมย่านยาว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะ วัยทำงานและสถานที่ทำงาน นำทีมลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Platform กิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4” ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (12 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้นางภัทราภรณ์ เอมย่านยาว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting (12 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550-2, 02-521-6554 โทรสาร 02-521-0226, 02-986-1133
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข