ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย


 
สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
15/09/2564 ประกาศ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2565
07/09/2564 คู่มือการกักตัว ฉบับประชาชน สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ที่สังเกตอาการ 14 วันที่บ้าน และผู้ป่วยที่แยกกักตัวอยู่บ้าน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง)
26/08/2564 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
24/06/2564 คู่มือการกักตัวที่บ้านฉบับประชาชน สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ที่กลับมาสังเกตอาการต่อที่บ้าน 14 วัน
29/04/2564 รายชื่อบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้รับการเสนอชื่อจากผู้รับบริการเป็นบุคลากรที่สมควรได้รับการยกย่อง ชมเชย "เป็นผู้ให้บริการที่ดี" ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
18/03/2564 ขอประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย ผู้ประกอบการมั่นใจ ประชาไทยปลอดภัยโควิด (Thai Stop Covid Plus)
08/03/2564 ประกาศ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
     
  20/05/2565 นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นำทีมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรการ Covid Free Setting ในตลาด
  20/05/2565 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ นำบุคลากรในกลุ่มงานดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำสัปดาห์ เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
  20/05/2565 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ นำบุคลากรในกลุ่มงานดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ยืด เหยียดร่างกาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่
  20/05/2565 นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ Zoom conference
  20/05/2565 กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี ดำเนินกิจกรรมยืดเหยียดร่างกาย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
  19/05/2565 นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานเปิดงานโครงการพระราชดำริ กิจกรรมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ทั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากร ถวายความเคารพ สักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
  19/05/2565 นางกณิกนันต์ ​​ล้อสีทอง​​ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ พร้อมด้วยนางสาววีรฉัตร จรัสฉิมพลีกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นำทีมเยี่ยมติดตามการเปิดเรียน On site
  19/05/2565 นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และกลุ่มงานทันตสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงข้อคิดเห็นต่อร่างแนวทางการจัดบริการ
  18/05/2565 นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการผลิตผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ จัดขึ้นโดยกลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  18/05/2565 นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ได้ให้คำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral จำนวน 2 ผลงานและประเภท Poster จำนวน 6 ผลงาน ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเพื่อเตรียมนำเสนอ
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 5 คน
Number of Lastmonth 547 คน
Total 87,447 คน
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550-2, 02-521-6554 โทรสาร 02-521-0226, 02-986-1133
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข